PRAVIDLA SOUTĚŽE „Tomáš Tucson“

(„Soutěž“)

 1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 2. Pořadatelem soutěže je Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“).

 3. Organizátorem soutěže je MÉDEA CREATIVITY, k.s., IČO: 27239071, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 51409 („Organizátor“).

 4. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

 5. Soutěž se uskuteční od 22. 4. 2016 do jejího odvolání Pořadatelem („Doba konání Soutěže“), a to na území České republiky. Tato pravidla („Pravidla“) upravují podmínky Soutěže.

 6. Soutěž bude rozdělena do jednotlivých na sobě nezávislých soutěžních kol. Soutěžící bude mít možnost se registrovat vždy do každého soutěžního kola samostatně. Jednotlivá Soutěžní kola budou přibližně tři (3) týdny předem oznámeny na webové stránce www.tomastucson.cz („Soutěžní stránka“). Seznam termínů jednotlivých soutěžních kol bude pro tyto účely Organizátorem na Soutěžní stránce pravidelně aktualizován. Soutěžní kola se vždy budou vztahovat ke konkrétním kalendářním týdnům („Soutěžní týden“).

 7. ÚČAST V SOUTĚŽI

 8. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky a platným řidičským oprávněním skupiny B (či jeho ekvivalentem), která splní podmínky stanovené těmito Pravidly („Soutěžící“).

 9. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

 10. Soutěží se o výpůjčku osobního automobilu Hyundai Tucson, jež nosí „občanské jméno“ „Tomáš Tucson“ („Vozidlo“) s naplněnou nádrží pohonných hmot na jeden víkend, tj. od pátku 15 hodin do pondělí 10 hodin, event. víkend prodloužený o 1-2 dny pracovního klidu, pokud připadají na dny bezprostředně předcházející danému víkendu či na takový víkend navazující („Období výpůjčky“), a to včetně pojištění Vozidla s 0% spoluúčastí („Výhra“).

 11. Výpůjčka Vozidla bude zajišťována Pořadatelem vybranými prodejci v rámci jeho dealerské sítě Hyundai na území České republiky („Dealer“). Dealer zajišťující výpůjčku Vozidla v konkrétním Soutěžním týdnu bude oznámen s odpovídajícím předstihem na Soutěžní stránce.

 12. Soutěžící si tak bude moci, např. dle lokality svého bydliště, potažmo jiných osobních preferencí co do volby regionu České republiky, vybrat, ve kterém týdnu spojeném s konkrétním Dealerem se o Výhru v Soutěži bude na základě registrace ucházet.

 13. PRAVIDLA REGISTRACE DO SOUTĚŽE

 14. Soutěžící se registruje do Soutěže tím, že kdykoli v Době konání Soutěže vyplní a potvrdí elektronický soutěžní formulář („Formulář“), který bude po celou Dobu konání Soutěže dostupný na Soutěžní stránce.

 15. Soutěžící se vždy registruje do Soutěže na konkrétní Soutěžní týden, a je povinen se registrovat minimálně dva (2) dny před začátkem Období výpůjčky na daný Soutěžní týden (tedy vždy do středy 15 hodin), jinak nebude jeho registrace (včetně odpovědi na Soutěžní otázku, jak je definována dále) pro jím specifikovaný Soutěžní týden zohledněna.

 16. Ve Formuláři uvede Soutěžící: (i) jméno a příjmení, (ii) bydliště, (iii) e-mailovou adresu, (iv) telefonní číslo a (v) zvolený Soutěžní týden, ve kterém se Soutěžící o Výhru na základě této registrace uchází, včetně uvedení obce provozovny příslušného Dealera pro zvolený Soutěžní týden. Součástí Formuláře bude též Soutěžní otázka, jejíž řádné zodpovězení je podmínkou pro zařazení Soutěžícího do Soutěže.

 17. Úspěšné provedení registrace do Soutěže bude Soutěžícímu potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve Formuláři.

 18. Do Soutěže je možné se registrovat vícekrát. Pokaždé se však Soutěžící musí registrovat v rámci jiného Soutěžního týdne a s odlišnou odpovědí na Soutěžní otázku. Registrace s opakovaně použitými odpověďmi na Soutěžní otázku budou Organizátorem ze Soutěže vyřazeny.

 19. SOUTEŽNÍ OTÁZKA

 20. Soutěžní otázka je pro všechny Soutěžní týdny stejná a zní: Proč bychom Vám měli zapůjčit Tomáše Tucsona na víkend? („Soutěžní otázka“).

 21. Výherce výpůjčky Vozidla („Výherce“) bude pro každý příslušný Soutěžní týden vybírat předem určená porota složená ze zaměstnanců Pořadatele.

 22. VÝHRA

 23. Výhercem se stává Soutěžící, jehož odpověď na Soutěžní otázku bude na základě posouzení poroty vyhodnocena jako nejvydařenější a nejzajímavější ze všech pro daný Soutěžní týden registrovaných odpovědí, a to zejména s ohledem na celkovou originalitu a literární kvalitu odpovědi a dále atraktivitu a jedinečnost zamýšleného itineráře (plánu navštívených míst) cesty s Vozidlem na území České republiky v případě výhry („Itinerář“), jehož popis je povinnou součástí každé Soutěžní odpovědi. Soutěžní odpověď tak musí vždy obsahovat alespoň jedno konkrétní cílové místo případného výletu s Vozidlem.

 24. V případě, že se Soutěžící stane Výhercem, má povinnost se v Období výpůjčky řídit Itinerářem, který byl obsažen v odpovědi na Soutěžní otázku.

 25. Výherce má povinnost vést a při vrácení Vozidla odevzdat zážitkový deník se zápisky o navštívených místech a popisem průběhu cesty s Vozidlem („Deník“). Vozidlo je vybaveno Lokátorem – GPS polohovým zařízením, na základě údajů z cesty bude následně vygenerována mapa trasy Vozidla v Období výpůjčky s omezenou přesností (bez přesných adres míst pohybu Vozidla a bez přesných časových údajů), která bude zveřejněna na Soutěžní stránce jako souhrnná mapa České republiky s absolvovanými trasami Vozidlem za všechny Soutěžní týdny.

 26. Součástí Výhry je i zapůjčení fotoaparátu s funkcí videa značky Sony CyberShot DSC-HX60 („Fotoaparát“) a GPS lokátoru Helmer LK 509 („Lokátor“). Výherce je v Období výpůjčky povinen pořídit alespoň deset (10) fotografií, z nichž minimálně pět (5) bude zobrazovat přímo lokality z Itineráře, a to spolu s Vozidlem, Výhercem a event. další posádkou Vozidla. Výherce může Fotoaparátem, nad rámec výše uvedených povinných fotografií, nahrávat též videa z cesty. Všechny fotografie i videa musejí být takové, aby umožňovaly publikaci, tedy zejména nesmějí obsahovat obscénnosti či vulgarity, konzumaci alkoholu nebo drog a podobně. Výherce zabrání jakékoli manipulaci s Lokátorem.

 27. Pokud Výherce nesplní povinnosti stanovené v bodech 6.2, 6.3 nebo 6.4, může Pořadatel žádat po Výherci uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

 28. Pokud Výherce Výhru odmítne, bude tato informace bez zbytečného odkladu zveřejněna na Soutěžní stránce a Výhercem se stane jeden ze Soutěžících registrovaných v daném Soutěžním týdnu, a to dle určení Pořadatele. Stejný postup se uplatní i v případě, že po oznámení Výhry Výherce informuje Organizátora, že si nebude moci Vozidlo vypůjčit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Výherce je povinen existenci překážky dle předchozí věty oznámit Organizátorovi bez zbytečného odkladu po jejím vzniku.

 29. Na základě vyplněného Deníku i Výhercem pořízených fotografií a videí bude Organizátorem na Soutěžní stránce, „Facebook“ stránce Soutěže i v rámci obecné on-line propagace Soutěže na motivy zážitků Vozidla Tomáše Tucsona a jeho posádky vytvořen a veřejně zpřístupněn příběh Vozidla Tomáše Tucsona o jeho putování s Výhercem. Současně budou pořízené fotografie, spolu s případným obrazovým ztvárněním příběhu, využívány v průběhu Soutěže postupně k polepu Vozidla. K vytvoření příběhu na motivy zážitků z cesty s Vozidlem dává Soutěžící registrací do Soutěže předem výslovný souhlas a zavazuje se obdobný souhlas zajistit i od dalších osob, které budou zachyceny na fotografiích a videích pořízených během cesty s Vozidlem. Ve vztahu k užití pořízených fotografií a videí Pořadatelem, resp. Organizátorem, se uplatní čl. 43 a 44 těchto Pravidel.

 30. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA A JEHO VRÁCENÍ

 31. Výherce bude o Výhře informován prostřednictvím e-mailu, kde též obdrží instrukce k jejímu převzetí.

 32. K předání a převzetí Vozidla (včetně Fotoaparátu a Lokátoru) dojde nejpozději do 17 hodin prvního dne Období výpůjčky v místě provozovny Dealera příslušného k zajištění výpůjčky pro daný Soutěžní týden. Dealer Výherce poučí o správném ovládání Vozidla i Fotoaparátu. Při převzetí Výhry také Výherce s Dealerem uzavře smlouvu o výpůjčce Vozidla a podepíše výpůjční protokol.

 33. Výherce je dále při převzetí Vozidla povinen písemně stvrdit svůj souhlas s podmínkami Soutěže.

 34. Výherce se k předání Vozidla musí dostavit osobně nebo v zastoupení řádně zmocněnou osobou, která se musí prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Výherce.

 35. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

 36. K vrácení Vozidla, Fotoaparátu a jím pořízeného obsahu (tj. fotografií a videí v rozsahu čl. 26 těchto Pravidel), Lokátoru a Deníku dojde v provozních hodinách provozovny, nejpozději však do 10 hodin posledního dne Období výpůjčky, v místě provozovny Dealera příslušného k zajištění výpůjčky v daném Soutěžním týdnu.

 37. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 38. Registrací do Soutěže Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené ve Formuláři a případně následně sdělené Organizátorovi budou zpracovány společností Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, jakožto správcem osobních údajů, a to prostřednictvím zpracovatele společnosti MÉDEA CREATIVITY, k.s., IČO: 27239071, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, pro účely splnění povinností vyplývajících ze Soutěže (tedy zejm. předání Výhry).

 39. Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že jeho vybrané osobní údaje budou v bodě 38 uvedeným správcem osobních údajů zpracovány pro následující marketingové účely. Jméno, příjmení a obec bydliště Výherce budou umístěny na Soutěžní stránce ode dne vyhlášení Výherce v rámci příslušného Soutěžního týdne po Dobu trvání Soutěže a 90 dnů po jejím skončení. Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a jeho obchodních partnerů Pořadatelem na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do odvolání a Soutěžící má právo jej kdykoliv odvolat na adrese Pořadatele. Soutěžící pro případ, že se stane Výhercem souhlasí se zpracováním omezených GPS polohových údajů Vozidla dle bodu 25 a odpovídá za získání obdobného souhlasu od osob, které přizve k cestě.

 40. Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat v bodě 38 uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).

 41. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 42. Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Organizátor a Pořadatel jsou v souvislosti s případnou výhrou oprávněni bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Organizátora a Pořadatele Soutěže, a to na dobu neurčitou, resp. po Dobu konání Soutěže a po dobu 90 dnů od konce Doby trvání Soutěže.

 43. Soutěžící registrací do Soutěže dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě, že se stane Výhercem, uděluje zpětným odevzdáním Vozidla s Lokátorem a Fotoaparátem Organizátorovi i Pořadateli oprávnění k výkonu práva užít pořízené fotografie a videa coby autorská díla,v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech („Licence“), přičemž cena za tuto Licenci je zahrnuta v hodnotě Výhry.

  Licence se uděluje v následujícím rozsahu:

 1. ke všem způsobům a formám užití, zejména včetně práva měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, a to včetně prostředí internetu a reklamy;

 2. na dobu trvání majetkových autorských práv;

 3. bez teritoriálního omezení;

 4. bez množstevního omezení;

 5. jako nevýhradní; a

 6. s možností udělit podlicenci a/nebo poustoupit právo užít díla jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž případný Výherce výslovně souhlasí.

 1. Soutěžící má povinnost obdobný souhlas dle bodů 42, 43 a 44 zajistit též ve vztahu k dalším osobám, které budou (spolu)pořizovat, resp. budou zachyceny, na fotografiích a videích pořízených během cesty s Vozidlem.

 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 3. Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce.

 4. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a Pořadatele a osoby jim blízké.

 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na nahrazení/obměnu Vozidla za jiné vozidlo ve stejné modelové řadě a s obdobnou konfigurací.